บุคลากรของหน่วยงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอส (เครือรัฐออสเตเรีย) 

โทรศัพท์ : 02-160-1214

อีเมล : champatongoil@yahoo.com , siriorn.ch@ssru.ac.th


นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 02-160-1214

อีเมล : atcharapun.da@ssru.ac.th


นางสาวศิริกร อยู่ยง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทรศัพท์ : 02-160-1214

อีเมล : sirikorn.yo@ssru.ac.th


นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1214

อีเมล : sittisak.ki@ssru.ac.th


นายสุทธญาณ์ ชุ่มเชื้อ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1214

อีเมล : sutthaya.ch@ssru.ac.th