เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

     ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน พ.ศ. 2556 โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารงานศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลด้วยการจัดโครงการในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้เกิดการเพิ่มทักษะความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถแข่งขันกับบุคลากร กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งกับประเทศในประชาคมอาเซียน

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างการบริหาร


ปรัชญา : การสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ : การบริการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและฝึกอบรมของอาเซียน

พันธกิจสร้างกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป

ค่านิยมหลัก : การตอบสนองความต้องการของส่วนรวม

วัฒนธรรมองค์กร : การดำเนินงานเพื่อส่วนรวมด้วยรูปแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส

อัตลักษณ์ : การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ส่วนรวม

เอกลักษณ์ : การสร้างกิจกรรมโครงการเพื่อความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน