หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาเซียน 50 ปี
อาเซียน 50 ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:38:45

ศูนย์อาเซียนร่วมกับคณะมนุษย์ จัดงานวันครบรอบ 50 ปีอาเซียน

             วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา และนักศึกษา ได้จัด "งานวันครบรอบ 50 ปีอาเซียน ในธีมศิลปะการโรงแรมกลิ่นอวลอาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประชาคมอาเซียน" ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเกียรติจากนางสาววิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวปิดงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของประชาคมอาเซียน โดยจัดการแข่งขันพับผ้าเช็ดปากเร็วและปูเตียงเร็ว ผ่านแนวคิดและมุมมองที่มีต่อประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณธนุตร์ จงประสิทธิ์ Talent and Culture Manager, Pullman Bangkok King Power และคณะกรรมการจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้

คณะกรรมการตัดสินด้านการแข่งขันพับผ้าเช็ดปากเร็ว
1. คุณณัฐพร ลีวิรัตน์, Food and Beverage Manager, The Siam Hotel Bangkok
2. คุณศรันยู ศรีอารักษ์, Restaurant Manager, Mercure & Ibis Bangkok Siam Hotel (Accor Group)
3. คุณสุพรรณี จันดาวิชา, Assistant Restaurant Manager, Novotel Bangkok Impact

คณะกรรมการตัดสินด้านการแข่งขันปูเตียงเร็ว
1. คุณชงค์ชุดา โตท่าโรง, หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. คุณศิลป์ชัย สกุลเงิน, Room Attendant, The Siam Hotel
3. คุณรุ่งราวรรณ หอจันทึก, House Keeping Manager, Shanghai Mansion Bangkok Hotel

โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และธุรกิจในสาขาการโรงแรม อีกด้วย

เพิ่มเติมคลิ๊ก