หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม
ศูนย์อาเซียนฯ ขยายเครือข่าย ณ ประเทศเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-12 15:13:43  รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เดินทางเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง  Ho Chi Minh City Open University และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ Ho Chi Minh City Open University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน ร่วมกับ Associate Professor Dr. Nguyen Minh Ha, Vice Rector, Dr. Le Thai Thuong Quan, Head of Office of Cooperation and Research Management ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Office of Cooperation and Research Management, Ho Chi Minh City Open University

     ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์,  ดร. ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ และ อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นสักขีพยาน จากนั้นได้เยี่ยมชม E Learning Center และ Studio ในการจัดการเรียนการสอนโดยระบบทางไกล และการหารือกิจกรรมร่วมกันร่วมกับ Dr. Quyen Nguyen, Ms. Diem Dao Vu Bich และ Ms. Quyen Nguyen Le Hoang Thuy To เกี่ยวกับสาขา Biotechnology และ Information Technology รวมทั้งการสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติต่อไป


Facebook