หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์อาเซียน ต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
ศูนย์อาเซียน ต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-10 11:43:04
          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้อำนวยการและทีมงาน พร้อมทั้งอาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, อาจารย์จินห์จิรา บุญชูตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ และภัณฑารักษ์ ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะตัวแทนจาก Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ Mr. Yong H. Choi (President), Prof. Yoonchul Kim (Director of International Affairs) และ Mr. Wooyong Ahn (Manager, International Affairs) และนำชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล และพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์

         จากนั้นได้นำคณะเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมห้องเธียร์เตอร์ของคณะ และเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ สำนักงานอธิการบดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมวังสุนันทา พร้อมทั้งหารือเรื่องกิจกรรมร่วมกันระหว่าง DIMA, คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ภัคคพร พิมสาร อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ที่มา https://www.facebook.com/asean.ssru/posts/1674697305920087