Home > Event > Activity > การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง
การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 Apr 18 - 21 Apr 18

          ท่ามกลางความท้าทายของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงเป็นเหตุสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และนักเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไป และประชาชนที่สนใจ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่าศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการทำงาน ด้วยความสำคัญดังกล่าว ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จึงได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ดังนี้ 

1) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ตามความร่วมมือกับทางวิชาการในต่างประเทศ และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( 25 – 26 มกราคม 2561 )

2) การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาอุดรธานี ( 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 )

3) English Camp: สาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ( 18 – 20 มีนาคม 2561)

4) การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม ( 28 - 30 มีนาคม 2561 )

5) การอบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การศึกษาระนอง ( 18 – 21 เมษายน 2561 )

6) ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน

7) การฉลอง 500 ปี การทำสนธิสัญญาไมตรีะหว่างไทย-โปรตุเกส

8) การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

9) การศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยในเสียมเรียบ กัมพูชา

10) Thai Tradition, Taste and Tour @Suan Sunandha Palace